a
HomeCiekaweOd 6 lipca darmowe przenoszenie numerów

Od 6 lipca darmowe przenoszenie numerów

Od 6 lipca darmowe przenoszenie numerów

Wprowadzono także nowe rozwiązania dotyczące wysokości kary za rozwiązanie umowy powiązanej z przyznaną ulgą. Dotychczas wysokość tej kary stanowiła równowartość przyznanej ulgi na dzień jej podpisania. Od 6. lipca wysokość kary będzie zgodna z równowartością przyznanej ulgi na dzień rozwiązania umowy. Natomiast w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub operatora z winy abonenta, abonent zwraca ulgę, której wartość nie może przekroczyć wartości ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania. Do tej pory abonent był zobowiązany do zwrotu ulgi w pełnej wysokości bez uwzględnienia tego, w jakim momencie trwania umowy nastąpiło jej rozwiązanie.

Będzie można przenosić numer także podczas zrywania umowy z własnej winy. Abonent żądając przeniesienia przydzielonego numeru, może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com