a
HomeCiekaweCo to jest wywiad gospodarczy?

Co to jest wywiad gospodarczy?

Co to jest wywiad gospodarczy?

wywiad gospodarczyWywiad gospodarczy to pozyskiwanie informacji związanych z gospodarkami państw i konkretnych przedsiębiorstw. Polega on na pozyskiwaniu (rożnymi drogami), przetwarzaniu oraz udostępnianiu odpowiednim osobom informacji na temat takich obszarów jak uwarunkowania prawne, sytuacja finansowa, historia płatnicza, kadrowa czy ekonomiczna, nawiązane kontakty i współpraca z innymi podmiotami konkretnej, analizowanej firmy bądź kraju (regionu). Zazwyczaj jest on używany do oceny ryzyka współpracy z danym podmiotem i wiąże się albo z pożyczaniem określonych środków albo rozpoczęciem współpracy pomiędzy podmiotami.

Błędem jest utożsamianie wywiadu gospodarczego ze szpiegostwem gospodarczym ponieważ nie jest on tożsamy z prowadzeniem działań przez tajne służby wywiadowcze umocowane w strukturze państwowej. Co więcej wywiad gospodarczy polega zazwyczaj na tzw. „wywiadzie białym” czyli analizie informacji jakie można zgromadzić z powszechnie dostępnych źródeł.

Ciekawostka jest fakt, iż w polskim języku biznesowym zaadaptowano tłumaczenia dosłowne nazw angielskich bądź francuskich oznaczające jednak odmienne działania związane z różnymi formami aktywności na omawianym polu.

Do najważniejszych pojęć zaliczyć należy:

Competitive intelligence – pod tym pojęcie kryje się wywiad konkurencyjny. Ma on głównie na celu pozyskiwanie, przetwarzanie, formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących konkurencji w danej branży lub w bezpośrednim otoczeniu danego podmiotu. Zazwyczaj skupia się na klientach, stosowanej technologii, danych finansowych oraz produktach. Podobnym działaniem jest Market Intelligence czyli wywiad rynkowy mający na celu badanie rynku oraz konkurencji na niej panującej przy uwzględnieniu zasady czterech P (promotion, price, product, place- promocji, cen, produktu oraz miejsca).

Business Intelligence to z kolei metoda, która wyewoluowała z systemów wspomagania zarządzania jakie powstały w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W dzisiejszych czasach jest zestawem procesów i metod jakie składają się na przekształcanie danych ilościowych, przy pomocy systemów teleinformatycznych, w celu jak najbardziej skutecznego podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym. Business Intelligence jest powiązany z takimi działaniami jak dashboards, data mining hurtownie danych, benchmarking, KPI, a także analityka predyktywna oraz proskrypcyjna.

Economic Intelligence powiązany jest z procesami zarządzania zdobytymi informacjami z gatunku ekonomicznych w skali makro, co ma na celu staranie się zrozumieć przepływy finansowe i niefinansowe we wnętrzach danych firm czy krajów bądź organizacji globalnych czy tez polityki inwestowania bądź planowania takowych inwestycji. Analizą objęte są też zdolności produkcyjne oraz możliwości wytwarzania określonych aktywów.

Due Diligence, oznaczające dosłownie należyta staranność, to zespół kompleksowych działań pogłębionej analizy danych dotyczących konkretnego podmiotu gospodarczego. Przemiotem analiz są uzyskane bądź dostarczone dużo wcześniej dane dzięki którym wnioskuje się o sytuacji prawnej, kondycji finansowej, sytuacji kadrowej oraz zarządzaniu struktura w celu identyfikacji ryzyka i możliwości powiązanych z negocjacjami dotyczącymi transakcji kapitałowych zanim przedsiębiorstwa podpiszą stosowna umowę.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com