a
HomeTechnologiaCzynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy

W niektórych branżach pracownicy zagrożeni są występowaniem w środowisku pracy czynników, które nie są obojętne dla ich zdrowia i kondycji fizyczno-psychicznej. Czynniki te, w zależności od ich szkodliwości, dzielimy na niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe.

Czynniki w środowisku pracy

Wpływ na zdrowie i komfort pracy wpływ mogą mieć różne czynniki. Wśród nich najczęściej wyróżnia się:

  • hałas,
  • drgania,
  • skrajne temperatury,
  • promieniowanie,
  • substancje i czynniki rakotwórcze,
  • pyły,
  • środki chemiczne.

Do obowiązków pracodawcy należy takie przygotowanie środowiska pracy, by zminimalizować ich wpływ na zdrowie pracowników. Stosuje się chociażby ubrania i okulary ochronne, a w przypadku występowania drgań przenoszonych z maszyn konieczny jest prawidłowo przeprowadzony pomiar drgań mechanicznych. Warto dodać, że ten ostatni konieczny jest także często, by zapewnić właściwą wytrzymałość i odporność konstrukcji budynku, w którym odbywa się praca.

Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy

Do czynników niebezpiecznych zalicza się wszystkie czynniki, które mogą być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną wypadków przy pracy, a co za tym idzie urazów, uszkodzeń na zdrowiu i wypadków śmiertelnych.

Czynniki uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki uciążliwe to takie, których długotrwałe oddziaływanie prowadzić może obniżenie sprawności pracownika (zarówno fizycznej, jak i psychicznej). Natomiast przez czynniki szkodliwe rozumie się czynniki, które prowadzić mogą do wystąpienia choroby zawodowej.

Share With:
Tags

BozenaKowalczyk@dayrep.com